Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΟΙ

Δεν θα πω για τους άλλους. Λίγο με ενδιαφέρει η ποιότητα και η στάση τους σε τέτοιες στιγμές. Ούτε και περίμενα καλύτερη αντιμετώπιση. Όσο και να τους βρίσω, χαϊδεύω τα αυτιά μας και τίποτα δεν αλλάζει. Θα πω για εμάς, και συγχωρήστε με:

Έρχεται η μέρα που η μάσκα τραβιέται βίαια. Η μέρα που το αληθινό μας πρόσωπο φανερώνεται, θέλουμε-δεν θέλουμε, αφτιασίδωτο και τρομακτικά αληθινό. Πρέπει να το κοιτάξουμε, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Πρέπει να το ρωτήσουμε, να μας πει ποιοι είμαστε. Γιατί μόνο αυτό γνωρίζει.

Γυρνάμε απότομα, για να αντικρίσουμε μια τρύπα στον καθρέφτη. Πού απουσιάζει το πρόσωπό μας; Το ξεχάσαμε σε μικρά, ταπεινά, εγκαταλελειμμένα σπίτια, στη σκόνη χαμηλών, πλίνθινων ερειπίων, στους τάφους αγράμματων, ακατέργαστα σοφών παππούδων. Εκεί αφήσαμε θαμμένες τις αληθινές καλημέρες, τη συγκίνηση των στίχων, την αλληλεγγύη των ανθρώπων και ότι πολύτιμο δεν μετριέται σε χρήμα. Έκτοτε, προχωρήσαμε στον «σύγχρονο κόσμο» απρόσωποι, γυμνοί, παλεύοντας να κρατήσουμε το νήμα της ύπαρξής μας άκοπο, μέσα σε εποχές δύσκολες, μέσα σε ένα τοπίο που δεν μας μοιάζει.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

DSC_0052

Ανάκληση και αναστολή εργασιών στο λόφο του Περάματος για την Χρυσωρυχεία θρακης Α.Ε με απόφαση του διευθυντή δασών Ν. Εβρου μετά τις καταγγελίες για παράνομες εργασίες !
ΘΕΜΑ : Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφασης του Δ/ντή Δασών Ν. Έβρου περί Έγκρισης επέμβασης για την διενέργεια ερευνητικών γεωτεχνικών γεωτρήσεων επί δημόσιας δασικής έκτασης, στην περιοχή Περάματος Δ. Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου, με σκοπό την εδαφοτεχνική έρευνα και τον καθορισμό συνθηκών θεμελίωσης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλεξανδρούπολη 19-02-2013
Αριθμ. πρωτ. : 4829
Τμήμα : Προστασίας &
Διαχείρισης Δασών
Ταχ. Δ/νση : Κανάρη 12
Ταχ. Κώδικας : 681 00 Αλεξ/πολη
Πληροφορίες : Ε. Ανδρονικίδου
Τηλ . : (25510) 31967
FAX: : (25510) 38450
E-mail : ddas-evr@damt.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1) ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
14Ης Μαΐου 1-3
681 00 Αλεξ/πολη
2) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σκρα 1
681 00 Αλεξ/πολη
ΚΟΙΝ. : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Λ. Γεωργικής Σχολής 46
551 02 Θεσ/νίκη
ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡ1Υ-ΨΛΧ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ιδίου Νόμου.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 182081/4812 πε/15-01-1981 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας «περί διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 57 «περί μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών» νόμου 998/79» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 92961/572/13-05-2005 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί διαδικασίας χορήγησης έγκρισηςεπέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για λατομικές-μεταλλευτικές εξορύξεις μετά την έκδοση της 2498/2003 απόφασης Ε΄ Τμήματος ΣτΕ».
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 90460/184/28-01-2005 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί Εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών για μελέτες οδοποιίας», σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (γεωτεχνικών ερευνών).
4. Το με αριθμ. πρωτ. 142321/21-04-2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων που γίνονται για τον εντοπισμό γεωτεχνικών χαρακτηριστικών εδάφους-υπεδάφους, για την θεμελίωση τεχνικού έργου, εφόσον αυτές γίνονται στα πλαίσια μελέτης συγκεκριμένου έργου.
5. Την υπ’ αριθμ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β΄/2011) Απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. To N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
9. Την αριθ. οικ. 1425/19-01-11 (ΦΕΚ 452/Β΄/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ¨περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων …..κ.λ.π.¨.
10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 196243/21-02-2012 θετική γνωμοδότηση της ΕΥΠΕ του Υ.ΠΕ.Κ.Α., στα πλαίσια της Προκαταρκτικής περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας προς παραγωγή χρυσού στο Πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» της εταιρίας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».
11. Την υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφαση του Δ/ντη Δασών Ν. Έβρου «Έγκριση επέμβασης για την διενέργεια ερευνητικών γεωτεχνικών γεωτρήσεων επί δημόσιας δασικής έκτασης, στην περιοχή Περάματος Δ. Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου, με σκοπό την εδαφοτεχνική έρευνα και τον καθορισμό συνθηκών θεμελίωσης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων».
12. Την από 02-02-2013 καταγγελία για παράνομες εργασίες της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» στη δυτική πλευρά λόφου Περάματος Έβρου, προς το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.
13. Την υπ’ αριθμ. 18-02-2013 εισήγηση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ανακαλούμε μερικά την υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφασή μας και αναστέλλουμε την εκτέλεση των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, εντός της έκτασης, που μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε για λόγους συντήρησης των υπαρχόντων δασικών δρόμων είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μέχρι την διερεύνηση και την ολοκλήρωση του ελέγχου της από 02-02- 2013 υποβληθείσας καταγγελίας για παράνομες εργασίες της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» στη δυτική πλευρά λόφου Περάματος Έβρου, προς το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης από φορείς (Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Οικολογική Εταιρεία Έβρου, Οικολογική Ομάδα Ροδόπης και Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Έβρου κατά της εξόρυξης και μεταλλουργίας χρυσού) και εφιστούμε την προσοχή της εταιρείας «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» για την υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλου του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης κατά την πραγματοποίηση των γεωτεχνικών γεωτρήσεων, όπως επίσης και για την πιστή τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφασή μας.
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.-
Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
κ.α.α.
Χρήστος Τρομπούκης
Γεωτεχνικός (Δασολόγος) με Β΄ βαθμό

Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Η Χρυσή Αυγή στο πλευρό των μεταλλωρύχων Κασσάνδρας… Συγχαρητήρια κύριοι, πιάσατε πάτο!

metaloryxoi__article
Από το επίσημο site της Χρυσής Αυγής
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής με αντιπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων Υπογειτών των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, Πολύβιος Ζησιμόπουλος και Αντώνης Γρέγος υποδέχτηκαν με θέρμη τον Πρόεδρο του Σωματείου, Άγγελο Δεληγιόβα και τον Γραμματέα Γεώργιο Αρβανίτη.
Οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων εξέθεσαν στους συναγωνιστές τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες εργάζονται και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Εξέφρασαν την πεποίθηση πως η εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα, η οποία δίνει εργασία σε χιλιάδες οικογένειες του νομού, δραστηριότητα που δεν πρέπει να παύσει. Επίσης, κατήγγειλαν πως έχουν γίνει δέκτες απειλών και κατατρομοκράτησης από γνωστούς αριστερούς κύκλους, γιατί επιμένουν να στηρίζουν την εργασία των μεταλλωρύχων στο νομό, κύκλοι που έχουν δαιμονοποιήσει τους εργαζομένους στην εξόρυξη χρυσού και τους αντιπροσώπους τους.
Οι συναγωνιστές δήλωσαν απερίφραστα την απόλυτη στήριξή τους στους εργαζόμενους και στα δίκαιά τους, καθώς και ότι θα στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά τους εντός και εκτός Βουλής. Παράλληλα, εξέφρασαν την πάγια θέση της Χρυσής Αυγής πως η εκμετάλλευση του χρυσού στην Χαλκιδική γίνεται με όρους που δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Η δραστηριότητα δεν πρέπει να παύσει μεν αλλά, η εξόρυξη του χρυσού πρέπει να γίνει από εταιρία που θα ελέγχεται κατά πλειοψηφία από το δημόσιο, στην οποία θα έχουν μερίδιο και λόγο οι εργαζόμενοι.